О студии народного прикладного искусства „Dubna”

No tālas pagātnes līdz pat mūsdienām audēju amats ir viens no retajiem, kuru latvieši ir paturējuši vadošajā vietā starp amatu prasmēm. Ne velti audējas ir apveltītas ar asu prātu, labu gaumi un fizisku izturību.

Līvānu novads ir bagāts ar aušanas tradīcijām un profesionālām audējām. Audējas savu amata prasmi pilnveidoja individuāli – katra savā mājā. Doma par audēju darbības apvienošanu un pulciņa izveidi radās mākslas zinātniekam Jānim Pujātam ekspedīcijas laikā pie Latgales audējām laika posmā no 1967. – 1970. gadam. Ideju īstenoja un pulciņu dibināja Monika Mančinska 1972. gadā, kad Līvānu kultūras namā sarīkoja pirmo vietējo audēju un rokdarbnieču darbu izstādi. Tā arī radās audēju pulciņš, kuram Līvānu pilsētas ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ tika dots skanīgais upes „Dubnas” vārds. Sākās aktīvs darbības process.

Audēju un rokdarbnieču veikums tika atzinīgi novērtēts un jau 1979. gadā Latvijas PSR Kultūras ministrija „Dubnai” piešķīra Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu.

Grozi ar dzijas kamoliem, aušanai pietītas saiviņas, aust iesāktas segas, lina galdauti, grīdceliņi – tā ir Tautas lietišķās mākslas studijas „Dubna” audēju ikdiena. Tautas lietišķās mākslas studija „Dubna” saglabā un attīsta senās aušanas tradīcijas, pēta Latgalei raksturīgās senās rakstu zīmes un ieauž tās mūsdienīgās tekstilijās.

Par studijas veiksmīgu darbību, liels nopelns ir bijušajām un esošajai studijas vadītājai. Tās ir:

 • Monika Mančinska – audēju pulciņa dibinātāja un atbalstītāja;
 • Tekla Daukste – audēju pulciņa vadītāja 1972. – 1977. gads;
 • Renāte Mančinska – TLMS „Dubna” vadītāja 1979. – 1984. gads;
 • Lilita Peiseniece – TLMS „Dubna” vadītāja 1984. – 1987. gads; 2001. – 2002. gads;
 • Marta Mikulāne, Lidija Kalinka – TLMS „Dubna” vadītājas 1991. – 1997. gads;
 • Maruta Upeniece – TLMS „Dubna” vadītāja 2000. – 2001. gads;
 • Inese Valaine – TLMS „Dubna” vadītāja 1987. – 1991. gads; 1997. – 2000. gads; 2002. gads līdz mūsdienām.

Gadiem ejot, mainoties paaudzēm, kolektīvā ienāk arvien jaunas rokdarbnieces. Uz doto brīdi Tautas lietišķās mākslas studijā „Dubna” darbojas 12 izdomas bagātas un darbīgas studijas dalībnieces.

 

Aicinām piedalīties ekskursijā  “Sprogaina vilna jāizstiepj taisna”, kur uzzināsi kādā veidā no aitiņas var iegūt rakstainas zeķes, kuras sasilda Tevi ziemas vēsajos mēnešos. Ieeja bezmaksas.

Darba laiks:

Pirmdiena – Piektdiena: 9:00 - 16:00

Sestdiena, Svētdiena: brīvs

Apmeklējumu un ekskursiju nepieciešams iepriekš pieteikt zvanot pa tālr.: +371 65344866; 29262019

Adrese: Līvāni, Sporta iela 5a, LV - 5316, Latvija

В настоящее время в студии народного прикладного искусства „Dubna”
 • Apmācības aušanā;
 • Tekstilmākslas darbu izstāde;
 • Dalība izstādēs: Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā, Lielais latgaļu tirgus Ludzā, u.c. pasākumi;
 • Programma “Sprogaina vilna jāizstiepj taisna”.
Учись и познавай!
 • Ткачихи

Чтобы пошить одежду необходима ткань. В свою очередь, чтобы изготовить ткань, ее надо соткать. Ткацкий станок или как его называли в старину ткацкий став был изобретен уже до нашей эры, только по сравнению с современной конструкцией станка, он был намного проще.

В Латгалии уже с древних времен ткачество является одной из ведущих отраслей ремесленничества. В то время в каждом селе были выдающиеся ткачики. Ткацкое ремесло стало достаточно прибылным занятием, чтобы получить дополнительный доход. Для продажи чаще всего ткали белые льняные ткани. Многообразными и яркими были тканые латгальские узорные льняные полотенца и скатерти. Во многих местах Латгалии умели изготавливать ткань даже из льняной пакли. Часто из нее ткали узорные покрывала. Использование пакли постепенно стало исчезать во второй половине 20 века. Самыми богатыми покрывалами по разнообразию расцветок и узоров были тканые в технике саржевого переплетения. В различных вариациях в ткачестве использовались орнаменты в виде звезд и солнышка. Латгалия может гордиться очень роскошными и яркими покрывалами, ткаными в особенной ручной технике.

 Ремесленники 19 века главным образом ткали ткани, предусмотренные для пошива одежды и жилища. В свою очередь, в начале 20 века ткачи особенное внимание и большую работу посвящали тканям, которые в большей мере имели декоративное – укрошающее значение. Таким образом они способствовали развитию народного искусства, которое было основано на древних народных традициях.

 В наши дни ткацкие навыки тоже не забыты. В Латгалии до сих пор в ткацкой отрасли работают много мастеров по созданию ткани.

 

 • Самый длинный пояс в Латвии

 В ткацкой мастерской Центра искусства и ремесленничества Латгалии в течение 6 месяцев был соткан уникальный народный пояс, длина которого 94 метра или 296 футов или 174 аршина. Это самый длинный пояс в Латвии. Его ткали 13 ткачих Ливанского края как подарок на 80-летний юбилей города Ливаны.

 Подобно Даугаве, которая свои узоры волн и силу течения меняет каждый день, так и ткачихи в народный пояс вплели множество орнаментов, которые способны человека успокоить, согреть и укрепить его духовную силу.

В создании пояса участвовали: Инеса Валайне, Maйя Кулакова, Дзидра Цепле, Солвита Цируле, Лига Эйдука, Силвия Лояне, Лилита Пейсениеце, Янина Пупиня, Рита Тейлане, Сандра Вигуле, Maдара Вушкарниеце, Наталья Вушкарниеце, Aнтонина Заране.

 

 • КУЗНЕЦЫ

Как только в быту начали использовать железо, так появилась необходимость в кузнецах. Среди всех ремесленников кузнецов можно было заметить уже издали – обычно это были физически сильные мужчины большого роста. Но в кузнечном ремесле одной физической силы мало. Уровень мастерства кузнеца во все времена зависел от практических навыков, а также знаний, которые передавались из поколения в поколение.

Ремесло кузнеца является одним из древнейших в Латгалии. Его истоки восходят к началу нашей эры. В каждом поместье, волости или городе в то время работал по крайней мере один или несколько умельцев кузнечного дела. Хороший кузнец в своей душе художник, а проявляет себя еще и как конструктор, технолог и слесарь.

Кузнецы изготавливают сельскохозяйственные и ремесленные инструменты, металлические детали для мельниц, построек, тележных колес и санные полозья. Одна из самых сложных работ, которую делает кузнец это изготовление подков и их укрепление к копытам лошади. Успешно с этой работой справляются те кузнецы, которые, во-первых, любят лошадей, во-вторых, являются знатоками природы, характера и анатомии этих животных. Особенно хорошо надо знать о нижней части лошадиных ног, особенностях копыт и походке лошади. Перед тем как лошадь подковать, надо правильно подготовить копыто лошади.

В своей основе ремесло кузнеца осталось неизменным до середины 20 века. В наши дни услуги кузнеца также востребованы. В основном кузнецы занимаются индивидуальными заказами, которые в большинстве случаев связаны с предметами, которых не производят промышленно. Спросом пользуются различные металлические поковки – практичные и декоративные предметы интерьера и экстерьера.

 

 • Мастера по дереву

Человеческой природе изначально присуща тяга к безопасности, покою и пристанищу. Уже с заисторических времен человек умел создавать себе кров благодаря природе, которая подарила деревья. Дерево в быту человека необходимо для строительства зданий, мебели, а также для изготовления многих других бытовых предметов. Мастера по дереву – это люди, которые умеют из дерева создать чудо, изготавливая необходимые в бытовой жизни вещи и ценности. Объединившись эти мастера образовали большую деревообрабатывающую отрасль. Латгалия уже издавне славится хорошими мастерами по дереву.

В отрасли работают такие мастера как:

 •   плотники – строят срубы, столбовые постройки, деревянные здания
 •  пильщики – распиливают и готовят строительные лесоматериалы
 •  столяры – изготавливают мебель, оконные рамы, двери и другие бытовые предметы
 •  колесники – изготавливают и изгибают колеса для телег, дуги конской сбруи, полозья саней
 •  плетельщики – плетут посуду, мебель и другие необходимые в хозяйстве предметы, используя прутья орешника, ивняк, сосновые корни, лучины, березовую кору, солому и другие природные материалы
 •  бондари – делают различные обручные сосуды (бочки, кадки и др.)
 •  изготовители средств передвижения – делают лодки, сани, кареты
 •  изготовители прялок – делают прялки
 •  мелкие ремесленники – изготавливают коробочки, масленки, ложки, другие небольшие по размеру необходимые в быту предметы.

Деятельность мастеров по дереву протекает в особо оснощенных отдельных мастерских. В Латгалии навыки труда и умения мастеров по дереву сохранились до наших дней. Здесь живут и работают многие выдающиеся мастера по дереву, таким образом предоставляя возможность освоить это ремесло следующим поколениям, сохраняя уникальное культурно-историческое наследие.

 

 • КУЛИНАРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛАТГАЛИИ

 Уже издавне Латгалия славится гостеприимством, различными языковыми, культурными традициями, а также традициями приготовления пищи. Дом настоящего латгальца гость не покинет голодным. Каждого гостя, по мере возможности, угощают обедом, теплым чаем или каким-то напитком покрепче, например, так называемой шмаковкой. Кулинарное наследие Латгалии является одной из самых нетленных ценностей, которое передается из поколения в поколение, хотя и в течение времени подверглось влиянию кухонных традиций других народов.

В целом кулинарное наследие Латгалии характеризуют блюда, в приготовлении которых используют местные ресурсы - все то, что выращено в собственном хлеву, огороде, поле, поймано в озере или собрано в лесу.

Исторически ритм жизни сельского человека со многими хозяйственными работами, сильно ограничивал отведенное для приготовления пищи время. Поэтому для латгальской кухни характерны быстро, незатейливо приготавливаемые или просто разогреваемые блюда. Но собственноручно приготовленные и иногда очень скромные блюда еще больше латгальских людей укрепили духом.

Также латгальские кухонные традиции подчинены смене времен года. Выращенную летом свинью режут зимой, позволяя к Рождественскому столу преподнести много разнообразных мясных блюд. В свою очередь сало солят и сохраняют для знойной поры сенокоса. Перед Лиго копают молодую картошку, а вместе с осенней жатвой хозяйки из зерна нового урожая пекут хлеб.

Кроме повседневных будней также отмечались и различные торжества, из которых больше всего рассказами овеяны свадебные традиции в Латгалии. Свадьбу праздновали несколько дней, и на нее приглашались все родственники и соседи молодой пары, которых надо было хорошо накормить, поэтому хорошие свадебные хозяйки в Латгалии всегда были на вес золота.

В течение времени традиции также приспособили в соответствии с эпохой, блюда стали уже не столь сытные, сейчас они имеют тенденцию быть более творческими и с более богатыми вкусовыми нюансами нежели прежде, но несмотря ни на что, секретами искусства приготовления блюд хорошей хозяйки являются: определение количества продуктов на глаз, ощущение вкуса и обмен опытом в поколениях. 

 

 • Сапожники

 Производителей обуви 19 века можно разделить на две большие группы: сапожники и валяльщики валенок. Большинство сапожников обувь делали из кожи. Они заболись о том, чтобы были обуты все жители города, местечек и также сельской местности. Ремесленники, проживающие в сельской местности нередко выполняли и работу сапожника, и шорника в одном лице. Ношение кожаной обуви было наглядным доказательством благополучия человека и его состоятельности. В свою очередь, лапти и постолы считались типичной повседневной и рабочей обувью крестьянского сословия. Эта обувь производилась в домашних условиях. Постолы делали из толстой кожи, а лапти плели из липовой лозы. Также делали обувь из витых льняных веревок. В селе обычно работал один сапожник, в свою очередь в местностях, где обувь производили для продажи на рынке, несколько.

В конце 19 века к более известным производителям рыночной продукции можно причислить сапожников Ливанского, Прейльского и Дагденского местечек, которые в течение года могли произвести примерно 100 пар обуви.

В 20 веке изделия сапожников постепенно заменила обувь фабричного производства. Но ручная работа ремесленников встречается и высоко ценится и в наши дни, если необходимы услуги по ремонту обуви, а также если есть индивидуальные заказы.

 

 • ГОНЧАРЫ

Гончарное ремесло является одним из самых древних осознанных видов ремесленничества в мире и также в Латгалии. Историческое развитие гончарного дела продолжается сквозь столетия, когда в создании посуды участие принимают не только руки человека, но и гончарный круг. Гончарное ремесло постепенно развивалось как вид народного ремесленничества, как важное подтверждение культурной идентичности, с уникальными чертами, характеризующими край в исполнении изделий, их формах, орнаментике, видах украшения, применении технологий обжига продукции.

В 19 веке в Латгалии уже образовались центры народной керамики, отличительная черта которых плотное размещение мастерских, объединение установленных традиций, канонов и нюансов стилей. Навыки ремесла передаются из поколения в поколение, поэтому долгое время существуют центры Северной Латгалии, Лудзы, средней полосы Латгалии и отдельные гончарные династии.

В основе изделий латгальского гончарного ремесла лежат виды посуды, которые появились под историческим и практическим влиянием – это посуда для хозяйственных нужд и приготовления пищи.

 Освоив глину как материал, гончары научились строить различные печи для обжига горшков. Традиционно изделия латгальской керамики обжигают в печах ямного типа. Все изделия подвергаются прямому контакту с огнем, для чего используют еловые и сосновые дрова. Исторически, в зависимости от знаний и навыков латгальские мастера посуду обжигают, используя различные способы – обжигая горшки бисквитным обжигом (терракота), во время обжига проводя редукцию (получая посуду черного цвета), обжигая глазированную посуду (горшки покрыты тонким слоем стекла), проводя доработку изделий – вымачивая в молоке или смеси воды и муки.

Латгальское гончарное дело является важной отраслью прикладного искусства, традиции которой образовались исторически, а жизнеспособность ремесла подтверждают ныне работающие мастера. Латгальское гончарное ремесло включено в список Народных традиций Канона культуры Латвии.

 

 • Рукодельницы

 Одна из самых распространенных бытовых отраслей древних латышей было рукоделие, так как все необходимое для повседневной жизни люди умели делать сами. Женщины пряли, ткали, вязали и вышивали. Девочки уже с малых лет учились у своих матерей и бабушек всему, что необходимо для дальнейшей жизни женщины и подготовки приданого. Рукоделия всегда требовали большого терпения, изысканного вкуса, чувства цвета и очень хорошие знания в технике орнамента и композиции. Пробовались различные техники, таким образом создавая коллекции образцов орнаментов. В ходе столетий рукоделия достигли еще большего художественного и технического совершенства. Рукодельным мастерством латгальские женщины гордились во все времена. Вязаные ими варежки, носки и кофты были в гардеробе каждого человека. Тканые полотенца, простыни с вязаными крючком кружевами были в каждом деревенском доме.

В конце 19 века произошли существенные изменения в материальной культуре народа, также и в изготовлении рукоделий. В это время свое существование закончила изготовленная дома традиционная одежда – народный костюм. Появилось новое, соответствующее эпохе увлечение – современное рукоделие. Новые творения и визуально, и в плане использования очень отличались от исторического наряда – традиционного народного костюма, а чувство красоты и меры, основы композиции и многие техники древного исполнения с творческим подходом были использованы в создании новых предметов и их украшении. Вязание крючком в 19 веке было излюбленным занятием состоятельных дам. В этот период времени рукоделие, в т.ч. вязание крючком, было обязательным учебным предметов в школе. В наши дни рукодельницы вяжут на спицах и крючком, вышивают, делают макраме и кружева.

 

 • Портные

 Портные, также как и многие другие мастера своего ремесла, работали в своих мастерских, но еще были и разъездные портные. Эти портные сами отправлялись к заказчикам услуг его ремесла и на месте проводили доверенные работы по пошиву. Портные находились в доме заказчика до тех пор, пока шитье было закончено. Раньше жители Латгалии с удовольствием выбирали услуги разъездных портных, так как это было удобно и качество услуги было великолепным. Платой за работу портного служило его содержание и небольшое денежное вознаграждение.

 Во второй половине 19 века жены крестьян и мещан свою повседневную одежду в основном шилы сами. Портными считались те, которые своими руками создавали мужскую одежду и праздничные одеяния. Изначально обработка швов одежды была ручной работой, позднее в изготовлении одежды стали использовать швейные машины, которые очень облегчили работу. В то время швейные машины были двух видов: ручные и ножные. Портными работали как мужчины, так и женщины. Большинство живущих в городах и местечках, а также разъездных портных по национальности были евреями.

 В наши дни портные в основном работают в театральных мастерских, салонах моды и ателье, а также изготавливают оригинальные вещи на заказ.